Privacy beleid van
Healthcenter de Hoornsevaart

Dit Privacy beleid document is van toepassing op alle persoons- en bedrijfsgegevens die Healthcenter Hoornse Vaart direct of indirect ontvangt / verwerkt / of anders van cliënten of vertegenwoordigers van cliënten of personen die werken bij cliënten onder zich heeft.
Indien je werkzaamheden door Healthcenter Hoornse Vaart laat uitvoeren, verwerken of administreren en om de een andere reden persoons- of bedrijfsgegevens aan Healthcenter Hoornse Vaart verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je de gegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken en te bewaren.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Healthcenter Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtweg 4, eerste etage 1823 DL Alkmaar
De verantwoordelijke functionaris H. Sanders, is bereikbaar via info@healthcenterhoornsevaart.nl

2. Welke gegevens verwerkt Healthcenter Hoornse Vaart en voor welk doel
2.1 In het kader van de door u verstrekte opdracht op het gebied van uitvoering van het maken
van trainingsschema’s en het doen van lichaamsmetingen en conditietesten worden de
volgende persoons- of bedrijfsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam en of bedrijfsnaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) Telefoonnummer(s), email adres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) overige persoons- en bedrijfsgegevens die voor de uitoefening voor ons van relevantie
zijn.

Als lid van Healthcenter Hoornse Vaart ga je akkoord met het feit dat trainingsschema’s en metingen in een gezamenlijke kaartenbak staan en inzichtelijk zijn voor al onze leden. Wanneer je hier niet mee akkoord gaat, kun je deze gegevens uit de kaartenbak halen.

2.2 Healthcenter Hoornse Vaart verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoons en bedrijfsgegevens
voor de volgende doeleinden:
a)Voeren van en verwerken van administratieve handelingen en of andere
publicaties voor eigen gebruik.

3. Bewaartermijnen
Healthcenter Hoornse Vaart verwerkt en bewaart je persoons en bedrijfsgegevens
gedurende de duur die de wet voorschrijft in de relevante wetsartikelen voor de diensten
die wij aanbieden.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoons- en bedrijfsgegevens heeft Healthcenter Hoornse Vaart passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het email adres info@healthcenterhoornsevaart.nl van Healthcenter Hoornse Vaart kan je een verzoek indienen om je persoons- of bedrijfsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Healthcenter Hoornse Vaart zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Healthcenter Hoornse Vaart
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Healthcenter Hoornse Vaart je persoons-
of bedrijfsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6. Verkoop of beschikkingstelling aan derde
Op geen enkele wijze zal zonder schriftelijke toestemming persoons- en of bedrijfsgegevens aan een derde partij ter beschikking gesteld, verkocht of anders overgedragen worden.

7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.